Záručný a pozáručný servis

Vašim partnerom pre uplatnenie reklamácie je obchodné zastúpenie, u ktorého ste okná Slovaktual objednali a realizovalo montáž okien.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Oprávnenými osobami podľa týchto Záručných podmienok sú spotrebitelia, ktorí užívajú výrobky spoločnosti Slovaktual s.r.o. so sídlom 972 16 Pravenec 272.

1.2.Dodávateľom sa na účely týchto Záručných podmienok rozumie obchodný zástupca, ktorý dodáva a montuje výrobky Slovaktual konečnému užívateľovi.

1.3.Výrobkami sa na účely týchto Záručných podmienok rozumejú všetky výrobky Slovaktual ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové.

2. Záruka a záručná doba

2.1. Záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia. Podľa Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.

2.2. Záručná doba, počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v zmluve o dielo, alebo v cenovej ponuke. Začína plynúť od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi.

3. Spôsob vybavenia reklamácie

v záručnej dobe a rozsah poskytovanej náhrady škody

3.1. Dodávateľ podľa vlastného uváženia zabezpečí odstránenie reklamovanej chyby:

  1. bezplatnou opravou, ak sú reklamované chyby opraviteľné.
  2. bezplatnou demontážou chybného výrobku (jeho dielu) a bezplatným dodaním a montážou náhradného výrobku (jeho dielu).

3.2. Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obchodných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.

3.3. Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi zistenú chybu oznámiť písomne bez zbytočného odkladu a pri reklamácii predložiť platný originál faktúry alebo príjmový pokladničný blok a tento záručný list.

4. Záruka sa nevzťahuje

na poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto Záručné podmienky sú vo forme Záručného listu súčasťou odovzdávacieho protokolu, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania okien do užívania a potvrdeným dátumom a podpisom obchodným zástupcom.